Vedtægter for CP Ung

 

 

NYESTE VEDTÆGTER LÆGGES UD SNAREST MULIGT!

 

Vedtægter

for

CP Ung under Spastikerforeningen

(Landsforeningen for Cerebral Parese)

 

 

NAVN HJEMSTED FORMÅL

 

§ 1

 

Foreningens navn er: CP Ung under Spastikerforeningen (Landsforeningen for Cerebral Parese). Ungdomsafdelingens hjemsted er, hvor ungdomsformanden har folkeregisteradresse.

CP Ung blev stiftet i 1995.

 

CP Ung dækker hele landet eksklusiv Færøerne og Grønland.

 

§ 2

 

CP Ung's formål er i henhold til landsforeningens vedtægter - at virke til forbedring af forholdene for personer med cerebral parese og handicap, der kan sidestilles hermed.

 

Formålet søges bl.a. opnået ved:

 

  • at skabe rammer og muligheder for samvær og aktiviteter samt erfaringsudveksling unge spastikere imellem,
  • at formidle forskellige informationer til unge spastikere f.eks. om aktiviteter eller sociallovgivning

.

 FORHOLDET TIL LANDSFORENINGEN

 

§ 3

 

Landsforeningens til enhver tid gældende vedtægter er umiddelbart gældende for ungdomsafdelingen, hvis vedtægter eller andre bestemmelser ikke må stride mod landsforeningens vedtægter.

 

CP Ung's vedtægter er denne standardvedtægt. Afvigelser fra standardvedtægten skal optages som tillæg til vedtægten og godkendes af landsforeningens hovedbestyrelse. Jvf. landsforeningens vedtægter § 11 stk. 3.

 

§ 4

 

CP Ung's opgaver er særligt:

 

  • at arbejde for løsning af landsforeningens formål for unge med Cerebral Parese
  • at repræsentere hovedbestyrelsen for unge i hele landet
  • at virke for tilgang af medlemmer til foreningen
  • at indbringe sager af almindelig interesse for hovedbestyrelsen
  • at administrere og forvalte de midler, som er til kredsforeningens rådighed, samt
  • at foranstalte møder og sammenkomster for unge i hele landet.

  

§ 5

 

CP Ung kan ikke pådrage landsforeningen forpligtelser.

 

CP Ung kan kun med særlig bemyndigelse af landsforeningens hovedbestyrelse repræsentere landsforeningen overfor offentlige myndigheder m.v.

 

CP Ung må kun med samtykke af landsforeningens hovedbestyrelse foranstalte indsamlinger m.v.

 

LANDSMØDE

 

§ 6

 

Hovedbestyrelsen foranlediger, at der afholdes landsmøder hvert andet år, som hovedregel i september, og skal forlods godkende såvel tematisk indhold som budget. Hovedbestyrelsen afgør, hvor mange deltagere, der kan deltage fra hver kreds og hvilke øvrige personer, der inviteres til landsmødet.

 

Stk. 2. På landsmødet vælges først en landsformand og dernæst en næstformand. Valg af landsformand og næstformand foregår skriftligt. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

 

Stk. 3. Stemmeberettiget ved formands- og næstformandsvalg – og andre afstemninger som måtte ske på landsmødet – er 2 på forhånd valgte delegerede fra hver kreds samt alle hovedbestyrelsesmedlem-mer eller disses suppleanter.

 

Stk. 4. Det CP Ung's bestyrelse, der udpeger de to stemmeberettigede deltagere fra ungdomsafdelingen. Navnene på de to personer skal være sekretariatet i hænde senest 21 dage før landsmødet.

 

Stk. 5. Ikke stemmeberettigede deltager i formandsvalgene med taleret.

 

Stk. 6. Landsmødet fastlægger de overordnede strategiske og politiske retningslinjer for foreningens handicappolitiske arbejde mellem landsmøderne.

 

Stk. 7. Forretningsudvalget er ansvarlig for, at der udarbejdes en strategiplan, som drøftes og besluttes på landsmødet.

 

Stk. 8. Landsformanden giver landsmødet en redegørelse for foreningens aktuelle situation. Herunder foreningens økonomiske status.

 

MEDLEMSKAB

 

§ 7

 

Som medlem af ungdomsafdelingen kan optages enkeltpersoner. Hovedbestyrelsen kan meddele graduerede medlemsformer.

 

Alle unge, der er mellem 15 og 36 år, og medlem af Spastikerforeningen, kan blive medlem af CP Ung

 

Et medlem er direkte medlem af landsforeningen. Medlemsrettighederne udøves gennem CP Ung.

 

Indmeldelse i foreningen foretages gennem CP Ung eller direkte til landsforeningens kontor.

 

Et medlems stemmeret på CP Ung's generalforsamlinger er betinget af mindst 3 måneders medlemskab og af at forfaldent kontingent er betalt. Et medlemskab giver én stemme.

Medlemskontingentet er det til enhver tid for landsforeningen gældende og indbetales til denne.

 

Kontingent forfalder helårligt for det pågældende regnskabsår.

 

Udmeldelse sker skriftligt til CP Ung eller landsforeningen.

Tilbagebetaling af allerede indbetalt kontingent kan ikke finde sted. Medlemskab kan ikke overføres til tredjemand.

 

GENERALFORSAMLINGEN

 

§ 8

 

CP Ung's højeste myndighed er generalforsamlingen.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:

 

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af referent

3.  Beretning fra CP Ung's bestyrelse

4.  Godkendelse af CP Ung's regnskab

5.  Behandling af indkomne forslag

     (Disse skal senest være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen)

6.  Valg af formand og næstformand

     (Formand vælges i ulige år. Næstformand vælges i lige år)

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

8.  Eventuelt

 

Eventuelle forslag fra medlemmer om valg til henholdsvis bestyrelse og revisor skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestemmelse af bestyrelsen og skal afholdes, når dette med angivelse af dagsorden er begæret over for formanden (næstformanden) af mindst 1/3 medlemmer, i hvilket tilfælde generalforsamlingen skal afholdes inden en måned efter begæringens modtagelse.

 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 21 dages varsel. Indkaldelse skal angive dagsorden for generalforsamlingen og sker efter bestyrelsens bestemmelse enten ved annoncering i foreningens medlemsblad, i lokale dagblade og/eller ved skriftlig indkaldelse til hvert medlem enten pr. brev eller mail. Et medlem, der modtager indkaldelsen pr. mail, har, til enhver tid ret til at bede om at få indkaldelsen pr. brev.

 

§ 9

 

CP Ung ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer, hvoraf mindst 3 bør være cerebral paretikere, eller have et handicap der ligestilles hermed, eller være en forælder/samlever til/med en cerebral paretiker.

 

Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære generalforsamling. Valget gælder for 2 år, således at halvdelen fratræder hvert år. Suppleanter vælges for 1 år. Det første år bestemmes afgangen ved lodtrækning.

 

Genvalg kan finde sted.

 

Aldersgrænsen for bestyrelsesarbejde er 18-36 år, og mindst 50 % af bestyrelsens medlemmer skal have hoveddiagnosen Cerebral Parese.

 

Formanden og næstformanden vælges på generalforsamlingen. Formanden vælges i ulige år og næstformanden vælges i lige år, således at der er forskudt formandsvalg. Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv med kasserer og sekretær.

 

I tilfælde af formandens forfald konstitueres næstformanden som formand frem til førstkommende generalforsamling, hvor der er vælges en formand for resten af perioden eller for en ny 2-årig periode. I tilfælde af formandens eller næstformandens forfald vælges et bestyrelsesmedlem som konstitueret næstformand frem til førstkommende generalforsamling, hvor der er vælges en næstformand for resten af perioden eller for en ny 2-årig periode.

 

Bestyrelsen vælger for 2 år 2 repræsentanter og 2 suppleanter til landsforeningens hovedbestyrelse og en suppleant, som vælges for 1 år. Jvf. landsforeningens vedtægt § 6.

 

I tilfælde af at et HB-medlem forlader ungdomsafdelingen, indtræder suppleanten i den resterende periode i HB-medlemmets sted.

 

§ 10

 

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det formålstjenligt, eller når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne begærer det. Der skal dog mindst afholdes 2 møder om året.

 

Møderne ledes af formanden, i dennes forfald af næstformanden.

 

Indkaldelse med dagsorden for bestyrelsesmødet skal så vidt muligt ske skriftligt med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

 

Bestyrelsens vedtagelser sker med almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

 

§ 11

 

Det påhviler bestyrelsen inden hvert års 10. marts at indsende skriftlig beretning til landsforeningens hovedbestyrelse om det inden for kredsforeningens område udførte arbejde.

 

Inden førstnævnte dato skal der ligeledes til hovedbestyrelsen være indsendt regnskab, jvf. § 13 samt referat af den ordinære generalforsamling med meddelelse om bestyrelsens sammensætning og de til landsforeningens hovedbestyrelse stedfundne valg.


§ 12

 

Kredsforeningen tegnes af formanden (eller næstformanden) sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

 

 

REGNSKAB

 

§ 13

 

CP Ung's regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

 

Kassereren fører sammen med Spastikerforeningens administration regnskabet, og det revideres af Spastikerforeningens revisorer og fremlægges på CP Ung's ordinære generalforsamling.

 

Regnskabet i revideret stand og med de eventuelle bemærkninger, der måtte være knyttet dertil på generalforsamlingen, skal være indsendt til landsforeningens hovedbestyrelse inden hvert års 10. marts.

 

Budget indsendes senest til hovedbestyrelsesmødet i oktober måned året før.

 

 

LOKALFORENINGER

 

§ 14

 

Inden for CP Ung's område kan oprettes lokalforeninger i overensstemmelse med landsforeningens vedtægter.

 

 

VEDTÆGTSÆNDRING OG OPLØSNING

 

§ 15

 

Ændring af kredsforeningens vedtægter kan med forud angivelse i den udsendte dagsorden ske på en generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen, jvf. dog § 3.

  

§ 16

 

CP Ung kan kun opløses på en alene i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af kredsmedlemmerne deltager og 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning. Opnås dette ikke, kan CP Ung's bestyrelsen indenfor senest 30 kalenderdage indkalde til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor alene opløsning af CP Ung er på dagsordenen. Opløsning kan i så fald vedtages med mere end halvdelen af de afgivne stemmer, jf. landsforeningens vedtægter § 12.

 

Landsforeningens hovedbestyrelse kan ligeledes opløse CP Ung, såfremt der ikke 2 på hinanden følgende år afholdes generalforsamling.

 

Ved opløsning af CP Ung tilfalder dens midler landsforeningen med skyldig hensyntagen til eventuelle klausuler.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen 2015 og af landsforeningens hovedbestyrelse i april 2015.