Hvordan kommer jeg med i bestyrelsen?

Bestyrelsesmødet den 5. marts 2016 i Handicaporgnisationernes Hus i Høje Taastrup

Kunne du godt tænke dig at være med i bestyrelsen og hjælpe med det daglige arbejde med at drive CP Ung?

Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer og 2 supplanter, som vælgs forskudt på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsesmøderne
Vi afholder årligt 3-4 bestyrelsesmøder fordelt i både Øst- og Vestdanmark. Møderne varer ca. 5 timer (12.00-17.00), hvor vi undrvejs spiser frokost og hygger os.
På møderne har vi status på arbejdet siden sidst, får diskuteret aktuelle emner og får planlagt arbejdet frem til næste bestyrelsesmøde.  

Det er vigtigt, at vi deles om opgaverne, og hvis man tager en opgave på sig, er det altid i samarbejde med en anden, så man ikke står alene med det. Men det er også vigtigt at melde ud, hvis man har brug for hjælp, så der kan blive taget hånd om det i tide.

Kontakten mellem møderne
Mellem bestyrelsesmøderne foregår kontakten primært pr, mail eller telefon. Vi forventer, at man kan læse mails og svare på dem, også nogle gang med kort frist. 
Nogle mails er blot til orientering, andre er mails, hvor man kan svare, hvis man har noget at byde ind med, og nogle mails kræver svar fra alle medlemmer.

Muligheder og ansvar
Som bestyrelsesmedlem får du masse af mulighed for at lære andre unge med CP at kende. Men du får også mulighed for at få kompetencer som fx at planlægge og afvikle aktiviter og arrangementer. Du får også indblik i, hvordan man driver en forening med regler (vedtægter), regnskab og samarbejde med andre aktører.

Du har et ansvar, når du sidder i en bestyrelse, Ansvar for at møde forberedt op til møderne, deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet, varetage ansvar for andre og kunne besidde fortrolig information.   

Formelle krav
Der er nogle formelle krav, du skal opfylde, for at kunne stille op til bestyrelsen på generalforsamlingen.

I vores vedtægter, står der i § 7:

Et medlems stemmeret på ungdomsafdelingens generalforsamlinger er betinget af mindst 3 måneders medlemskab og af at forfaldent kontingent er betalt. Et medlemskab giver én stemme.

I § 8 står følgende:

Eventuelle forslag fra medlemmer om valg til henholdsvis bestyrelse og revisor skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Og i § 9 står endvidere:

Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære generalforsamling. Valget gælder for 2 år, således at halvdelen fratræder hvert år. Suppleanter vælges for 1 år. Det første år bestemmes afgangen ved lodtrækning.

(...)

Aldersgrænsen for bestyrelsesarbejde er 18-36 år og mindst 50 % af bestyrelsens medlemmer skal have hoveddiagnosen Cerebral Parese.

Er du interesseret i at vide mere, så konatakt bestyrelsen her!